Katabori Netsuke

Bugaku Dancer

  • bugaku1
  • bugaku2
  • bugaku3
  • bugaku4

Bugaku Dancer – Signed SHUZAN – 4.8cm

▼Return to gallery

HOME INQUIRY ACCESS EXHIBITIONS