Katabori Netsuke

Ashinaga and tenaga

  • ashinaga-tenaga1
  • SOLD

    Ashinaga and tenaga - Signed HOMIN - 13.0cm

▼Return to gallery

HOME INQUIRY ACCESS EXHIBITIONS